Grad Bihać - Privreda
SAVJET ZA EKONOMSKI RAZVOJ

Šta je Savjet za ekonomski razvoj?

Savjet za ekonomski razvoj je mješovito tijelo sastavljeno od predstavnika privatnog sektora ( vlasnika i izvršnih direktora lokalnih malih, srednjih i velikih preduzeca), javnog sektora ( Gradske uprave i drugih nadležnih institucija na lokalnom nivou) i organizacija civilnog društva.

Osnovna funkcija Savjeta za ekonomski razvoj jeste jacanje javno-privatnog dijaloga (JPD) a sve u cilju stvaranja što povoljnijeg poslovnog ambijenta na prostoru Grada.

JPD predstavlja svaki oblik interakcije izmedu javnog i privatnog sektora sa krajnjim ciljem ukljucivanja privatnog sektora u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou i jedan je od kljucnih preduslova za stvaranje povoljnog poslovnog okruženja i cjelokupan održivi razvoj Grada Bihaca. Uspostavljanje i vodenje JPD-a predstavlja sastavni dio funkcionisanja lokalne samouprave. U cilju uspostavljanja što kvalitetnijeg dijaloga, Grad Bihac je osnovao Savjet za ekonomski razvoj.

Savjet za ekonomski razvoj uspostavljen je Rješenjem Broj: 01-05-8348/13 od 19.11.2013.g. Opcinskog nacelnika / sada Gradonacelnika- mr.sci. Emdžada Galijaševica, o imenovanju Savjeta za ekonomski razvoj Opcine Bihac /sada Grada Bihaca/.

Rješenje o imenovanju Savjeta za ekonomski razvoj Grada BihacaZadaci Savjeta za ekonomski razvoj

 • Permanentno praćenje ekonomskih kretanja na području Općine Bihać, osnovnih ekonomskih indikatora, kao i ekonomskih kretanja u okruženju, koja imaju direktne ili indirektne reperkusije na ekonomsko stanje Općine Bihać,
 • Na osnovu praćenja ekonomskog stanja u područjima u kojima djeluju pojedini članovi savjeta, kao i njihovih razvojnih planova i programa (privredna društva, institucije, poslovna udruženja i ostali akteri), kao i realnih očekivanja u razvojnim projekcijama viših nivoa na području BiH, te očekujućih ekonomskih trendova u širem okruženju, iniciraju i predlažu Općinskom načelniku i kabinetu općinskog načelnika, mjere za unapređenje ekonomskog stanja na području Općine Bihać,
 • U saradnji sa vladinim i nevladinim sektorom, kao i resornim općinskim službama i institucijama, na godišnjem nivou, sačinjavanje i predlaganje općinskom načelniku, mjera za prevazilaženje postojećeg stanja s ciljem unapređenja ukupnog ekonomskog stanja na području Općine Bihać,
 • Održavanje redovnih sjednica i to kvartalno na godišnjem nivou, a po potrebi održavanje i vanrednih tematskih sjednica, u cilju sagledavanja postojećeg stanja i predlaganja mjera unapređenja postojećeg stanja,
 • Praćenje i analiziranje predloženih mjera za unapređenje ekonomskog stanja i poslovnog ambijenta, kao preduzimanje korektivnih mjera,
 • Analiziranje predloženih zakonskih i razvojnih akata, kao i razvojnih programa i projekata Općine Bihać, i s tim u vezi davanje prijedloga i sugestija na iste,
 • Aktivno učešće u kreiranju, izradi i implementiranju razvojne projekcije općine Bihać, i s tim u vezi i prioritetnih razvojnih programa i projekata,
 • Aktivni kontakti sa općinskim načelnikom, općinskom administracijom i općinskim institucijama s ciljem unapređenja ekonomskog stanja na području općine Bihać,
 • Realizacija ostalih aktivnosti koje za cilj imaju davanje doprinosa na unapređenju ekonomskog stanja Općine Bihać.Struktura Savjeta za ekonomski razvoj

 1. mr.sci. Smajo Nuhić-d.o.o. EUROING-predstavnik projektantskog sektora, predsjednik,
 2. mr.sci. Elvira Ćatić-Kajtazović- Univerzitet-predstavnica akademske zajednice,
 3. dr.sci. Jasmina Ibrahimpašić-Univerzitet-predstavnica akademske zajednice,
 4. Safet Ikić-d.o.o. IKIĆ COMERC-građevinski sektor,
 5. Dino Čavkić-d.o.o. Č.J-sektor industrije,
 6. Amir Behić-d.o.o. SANNY BOY-građevinski sektor,
 7. Refik Hasanbašić-d.o.o. SANI GLOBAL-drvoprerađivački sektor,
 8. Abdulah Delić-d.o.o. DI&DE DELIĆ-sektor prerađivačke industrije,
 9. Adem Ibrahimpašić-predstavnik udruženja poslodavaca,
 10. Jasmin Mujnović-d.o.o. BOR-drvoprerađivački sektor,
 11. Idriz Delić-d.o.o. LEJI COMERC-prehrambeno-pekarski sektor,
 12. Fajković Fikret-d.o.o. FRELLI GRADNJA-sektor građevinarstva i trgovine,
 13. Nihad Hodžić-d.o.o. AMANITA-sektor prerađivačke industrije,
 14. Smail Čeliković-d.o.o. LJEKOBILJE ČELIKOVIĆ-sektor prerađivačke industrije,
 15. Šemsudin Bajrić-Obrtnička komora USK-a,
 16. Nedim Dedić-d.o.o. ILMA-sektor trgovine,
 17. Irfan Čavkić-d.o.o. ADUNA-sektor turizma i ugostiteljstva,
 18. Mehmed Felić-d.o.o. GRAFIČAR-sektor grafičke industrije,
 19. Emir Pjanić-d.o.o. GTO-sektor građevine i uslužnih djelatnosti,
 20. Jasmin Pečenković-Unicredit banka-sektor bankarstva,
 21. Ljubomir Samardžija-NVO Sektor,
 22. Nihad Šušnjar-Privredna komora USK-a,
 23. Aldin Kuduzović- ZZ AGRODAR-sektor poljoprivrede i prerađivačke industrije,
 24. Lorena Felić-Razvojna agencija USK-a,
 25. Himzo Mulahalilović- Vlada USK-ministarstvo privrede,
 26. Senad Tutić-Vlada USK-a-ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
 27. Mirsad Šahinović-Vlada USK- Komisija za Koncesije,
 28. Rasima Bobić- Vlada USK-a-ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.


Zapisnici sa sastanaka Savjeta za ekonomski razvoj Grada Bihaca

1. sastanak Savjeta za ekonomski razvoj 27.02.2014.godine

2. sastanak Savjeta za ekonomski razvoj 22.04.2015.godine

3. sastanak Savjeta za ekonomski razvoj 29.09.2015.godine

4. sastanak Savjeta za ekonomski razvoj 17.12.2015.godine

5. sastanak Savjeta za ekonomski razvoj 10.02.2016.godine

6. sastanak Savjeta za ekonomski razvoj 30.06.2016.godineIzvještaji o radu, inicijative i ostala dokumenta Savjeta za ekonomski razvoj Grada Bihaća

Kontakt podaci članova Savjeta za ekonomski razvoj

Poslovnik o radu Savjeta za ekonomski razvoj Grada Bihaca

Izvještaj o radu Savjeta za ekonomski razvoj

Upućene inicijative Savjeta za ekonomski razvoj prema nadležnim institucijama

Program rada Savjeta za ekonomski razvoj za 2016. godinu