Grad Bihać - Privreda
Šumarstvo i obrada drveta-potencijal za finalnu i brendiranu proizvodnju

Šumska zemljišta na podrucju grada Bihac zauzimaju ukupnu površinu od 59.485 ha, od te površine na državne šume i šumska zemljišta se odnosi 55.160,4 ha, a na privatne šume i šumska zemljišta površina od 4.324,6 ha. Iz šumskog zemljišta izdvojeno je 119,20 ha u šumu posebne namjene za turizam, rekreaciju i odmor. U 2014. godini na podrucju Šumarije Bihac posjeceno je 68.81o m3 drvnih sortimenata i to drvnih sortimenta cetinara 19.020 m3, a drvnih sortimenta lišcara 49.790 m2.

Visoko vrijedno šumsko bogatstvo grada Bihac zajedno sa drvnom industrijom, zbog svojih komparativnih prednosti, predstavlja znacajnu mogucnost za investiranje i realizaciju uspješnih i profitabilnih projekata.

Drvna industrija iako postoji ne može se reci da u potpunosti koristi resursnu bazu na adekvatan nacin. Izuzev par kompanija kao što su "Laser", "Bor", "Sani Global", "Freeli gradnja" koji imaju odredeni obim finalnih visokovrijednih proizvoda od drveta, te Eragon i Amadint koji se bave proizvodnjom bioenergenata (pelet i briket). Uglavnom je fokus na primarnu obradu drveta (pilane). Dakako mogucnosti investiranja u sektor drvne industrije i to u proizvodnju finalnih proizvoda, brendiranih proizvoda i sl. postoji, uzevši u obzir resursno bogatstvo Unsko Sanskog Kantona i sjeverozapadne Bosne, postojanje velikih tržišta nadomak Bihaca, postojanje kvalificirane radne snage i ostale konkurentske prednosti grada Bihaca.

Drvna industrija

Drvna industrija