Grad Bihać - Privreda
TARIFA KOMUNALNIH TAKSA

Prema Odluci o komunalnim taksama („Službeni glasnik Grada Bihaća“ br.14/15)

DIO A-TARIFA br. 1 (istaknuta firma)
Pod površinom prostora za utvrđivanje iznosa takse za istaknutu firmu podrazumijeva se poslovni prostor utvrđen rješenjem nadležnog organa kojim su utvrđeni tehnički i drugi uslovi za obavljanje registrovane djelatnosti.

Korisna površina prostora (m²)

Nulta zona
KM/ godišnje

I zona
KM/ godišnje

II zona
KM/ godišnje

III zona
KM/ godišnje

do 25 m²

96,00

80,00

64,00

48,00

od 25 m² do 50 m²

144,00

120,00

96,00

72,00

od 50m² do 100 m²

240,00

200,00

160,00

120,00

preko100 m²

iznosu od 240,00 KM za 100 m² korisne površine prostora zbraja se iznos od 0,40 KM za svaki naredni  m²

iznosu od 200,00 KM za 100 m² korisne površine prostora zbraja se iznos od 0,40 KM za svaki naredni m² 

iznosu od 160,00 KM  za 100 m² korisne površine prostora zbraja se iznos od 0,40 KM za svaki naredni m²

iznosu od 120,00 KM  za 100 m²  korisne površine prostora zbraja se iznos od 0,40 KM za svaki naredni m²

Obrtnicima kojima je to osnovna ili dopunska djelatnost, a za obavljanje iste nije im potreban poslovni prostor, taksa na istaknutu firmu utvrđuje se paušalno, u iznosu od 100,00 KM/godišnje.

DIO B-TARIFA br. 2 (isticanje reklame)

Vrste reklama

Nulta zona

I zona

II zona

III zona

Reklamni natpisi, samostojeći reklamni panoi, reklame na stubovima javne rasvjete i pokretni reklamni  panoi
(KM /m²/godišnje)

88,00

74,00

59,00

44,00

Reklamni pano sa nosačima na fasadi građevine-wallscape
(KM/komad/godišnje)
do 20 m² površine
preko 20 m² površine

540,00
720,00

450,00
630,00

360,00
500,00

270,00
380,00

Tenda, jarbol, reklamni ormarić ili vitrina
(KM /komad/godišnje)

49,00

41,00

33,00

25,00

Reklame na fasadi građevine
(KM /m²/godišnje)

5,00

4,00

3,00

2,00

Transparenti
(KM/komad/dnevno)

15,00

15,00

15,00

15,00

Reklame na izlozima poslovnih prostora,
(KM /m²/godišnje)

20,00

15,00

10,00

5,00

 

Taksa za obostrane reklame utvrđuje se za svaku stranu reklame.

DIO C-TARIFA br. 3 (privremeno zauzimanje javnih površina)

Svrha privremenog zauzimanja javnih površina

Iznos takse
(KM/m²/dnevno)

Održavanje javnih manifestacija uz naplatu ulaznica (koncerti, video projekcije i sl.)

1,00

Održavanje komercijalnih prezentacija i prigodnih prodaja proizvoda

3,00

DIO D-TARIFA br. 4 (prodaja roba ili pružanje usluga izvan poslovnih prostorija)

Vrsta usluga

Nulta zona

I zona

II zona

III zona

Pružanje ugostiteljskih usluga van ugostiteljskih objekata u vrijeme sezone od 01.05. do 31.08.
(KM/m²/mjesečno)
- na javnoj površini
- na vlastitoj površini

6,00
2,50

5,00
2,00

3,00
1,50

2,00
1,00

 Pružanje ugostiteljskih usluga van ugostiteljskih objekata van sezone
(paušalno/KM/mjesečno)
- na javnoj površini
- na vlastitoj površini

118,00
          50,00

99,00
40,00

66,00
30,00

44,00
20,00

Držanje vitrine radi izlaganja i prodaje roba izvan poslovnih prostora
(KM/mjesečno)

118,00
         

99,00

66,00

33,00

Postavljanje pokretnih stolova radi prodaje na period duži od jednog mjeseca
(KM/mjesečno)

118,00

99,00

66,00

33,00

Postavljanje i korištenje bankomata
(KM/godišnje po bankomatu)

666,00

555,00

333,00

222,00

Postavljanje i korištenje aparata za prodaju originalnih proizvoda i pružanje usluga
(KM/godišnje po aparatu)

399,00

333,00

222,00

111,00

DIO E - TARIFA br. 5  (priređivanje zabavnih igara i igara na sreću)

Vrsta zabavnih igara i igara na sreću

Nulta zona

I zona

II zona

III zona

Priređivanje igara na bilijar stolovima, fliperima, automatima, pikadu i dr. sredstvima
(KM/komad/godišnje)

60,00

50,00

30,00

20,00

Priređivanje igara klađenja na sportske rezultate
(KM/po mjestu priređivanja/godišnje)

1.333,00

1.111,00

666,00

555,00

 Priređivanje igara na sreću putem elektronskih ili mehaničkih mašina i automata (slot mašine)
(KM/po aparatu/godišnje)

1.200,00

1.000,00

700,00

500,00

DIO F-TARIFA br. 6 (organizovanje i držanje žive muzike u ugostiteljskim objektima )

Organizovanje i držanje žive muzike u ugostiteljskim objektima
otvorenog ili zatvorenog tipa

99,00 KM/ dnevno

 

DIO G-TARIFA br. 7 (korištenje uređaja i opreme za pružanje usluga mobilne telefonije)

Bazna stanica mobilne telefonije

10.000 KM/ godišnje

Mikrobazne stanice mobilne telefonije

5.000 KM/godišnje

Predajnici (pasivni repetitori)

2.000 KM/ godišnje

Antene i stubovi

2.000 KM/godišnje

DIO H-TARIFA br. 8  (korištenje elektroenergetskih objekata kojima se vrši prenos električne  energije-trafostanica)

Trafostanica 220/110/35/10 kV

12.000,00 KM/ godišnje

Trafostanica 110/35/10  kV

8.000,00 KM/godišnje

Trafostanica 35/10 (20) kV

1.000,00 KM/ godišnje

Trafostanica 10(20)0,4  kV

 500,00 KM/godišnje

Stubna trafostanica

200,00 KM/godišnje

DIO I-TARIFA br.  9 ( upotreba taksi stajališta)

Korištenje taksi stajališta

100,00 KM/ godišnje
TARIFA GRADSKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSA

Prema Odluci o gradskim administrativnim taksama („Službeni glasnik grada Bihaća“ broj 5/15, broj 12/15).

Naziv takse

Tarifni broj

Svrha administrativne takse

Iznos administrativne takse

Obveznici plaćanja takse

Gradska administrativna taksa

1

Za zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske ako Tarifom nije propisna druga taksa 

5 KM

Lica koja podnose navedene podneske

OPĆE TAKSE

 

 

 

 

 

2

Za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa

10 KM

Lice po čijem zahtjevu se donosi rješenje

 

3

Za žalbu ili prigovor protiv rješenja

10 KM

Lica koja izjevljuju žalbu, odnosno prigovor

 

4

Za uvjerenja za koja nije propisana posebna taksa

5 KM

Lice po čijem zahtjevu se izdaje uvjerenje

 

5

Za opomenu kojom se takseni obveznik poziva da plati dužnu taksu

5 KM

Lice koje nije platilo taksu koju je obavezno platiti

OBLAST JAVNE UPRAVE

 

 

 

 

 

6

a) Za ovjeru  potpisa svake osobe i ovjeru  rukopisa
b) Za ovjeru potpisa ili rukopisa izvan službenih prostorija

3 KM
20 KM

Lice čiji se potpis, odnosno rukopis ovjerava

 

7

a) Za ovjeru prepisa za svaki list papira uobičajenog kancelarijskog formata ili manjeg
b) Za ovjeru prepisa napisanog na stranom jeziku

3 KM
20 KM

Lice za čije se potrebe vrši ovjera

 

8

Za ovjeru poslovnih knjiga za koje nije propisana posebna taksa, plaća se za svaki list

0,50 KM

Lice za čije se potrebe vrši ovjera

 

9

Za ovjeru ugovora čija je vrijednost:
a) do 1000
b) od 1000 do 10.000
c) preko 10.000
d) ako se vrijednost predmeta ugovora ne može procijeniti


20 KM
30 KM
40 KM
15 KM

Lica čiji se potpis ovjerava

OBLAST RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA 

 

 

 

 

 

10

Za ovjeru trgovačkih knjiga za svaki list

0,15 KM

Lice čija se trgovačka knjiga ovjerava

 

11

Za rješenja o ispunjavanju minimalno-tehničkih uvjeta za obavljanje registrovanih djelatnosti privrednih društava i drugih pravnih osoba:
a) za privredno društvo koje obavlja mjenjačke poslove
b) za privredno društvo koje se bavi  proizvodnjom i zanatskom djelatnošću
c) za privredno društvo koje se bavi ostalim djelatnostima
d) za obavještenje o početku obavljanja trgovačke djelatnosti privrednih društava195 KM
50 KM
160 KM
10 KM

Lice po čijem se zahtjevu donosi rješenje

 

12

Za rješenja kojima se mijenja rješenje o ispunjavanju minimalno-tehničkih uvjeta za obavljanje registrovanih djelatnosti privrednih društava i drugih pravnih osoba kada je potreban komisijski pregled objekta

50 KM

Lice po čijem se zahtjevu donosi rješenje

 

13

Za rješenja kojima se ukida rješenje o ispunjavanju minimalno-tehničkih uvjeta za obavljanje registrovanih djelatnosti privrednih društava i drugih pravnih osoba

5 KM

Lice po čijem se zahtjevu donosi rješenje

 

14

a) Za rješenje kojim se stiče pravo obavljanja samostalne djelatnosti, odnosno osnivanja samostalne radnje
b) Za rješenja s kojima se stiče pravo obavljanja samostalne zanatske djelatnosti- tradicionalni i stari zanati popisani u Uredbi o zaštiti tradicionalnih  i starih zanata i rješenja kojima se stiče pravo obavljanja domaće radinosti

160 KM

30 KM

 

Lice po čijem se zahtjevu donosi rješenje

 

15

Za izmjenu rješenja kojim se stiče pravo obavljanja samostalne djelatnosti, odnosno osnivanja samostalne radnje kada je potreban komisijski pregled objekta

50 KM

Lice po čijem se zahtjevu donosi rješenje

 

16

Za rješenja kojima se vrši stalna ili privremena odjava obavljanja samostalne djelatnosti

5 KM

Lice po čijem se zahtjevu donosi rješenje

 

17

Za izdavanje saglasnosti za produženo radno vrijeme ugostiteljskih i trgovačkih objekata

20 KM

Lice po čijem se zahtjevu daje saglasnost

OBLAST KULTURE

 

 

 

 

 

18

a) Za rješenja kojim se odobrava javno izvođenje estradnih programa u organizaciji privrednih društava i ugostiteljskih objekata koji imaju odobrenje za rad
b) Za rješenja kojim se odobrava javno izvođenje estradnih programa u organizaciji udruženja i drugih neprofitnih organizacija

100 KM

50 KM

Lice po čijem se zahtjevu donosi rješenje

OBLAST ZDRAVSTVA

 

 

 

 

 

19

Za rješenja kojim se daje sanitarna saglasnost za lokaciju i glavne projekte za izgradnju objekta i to:

 1. za stambeni objekat
 2.  za stambeno-poslovni objekat
 3. za poslovni objekat

 


15 KM
30 KM
40 KM

Lice po čijem se zahtjevu donosi rješenje

OBLAST RADA I RADNIH ODNOSA

 

 

 

 

 

30

Za izdavanje radnih knjižica i upis promjena u radne knjižice

5 KM

Lice po čijem se zahtjevu izdaje radna knjižica

OBLAST IMOVINSKO-PRAVNIH POSLOVA

 

 

 

 

 

38

Za rješenja iz oblasti imovinsko-pravnih poslova i to:

  1. za zahtjev za kupovinu gradskog građevinskog zemljišta u svrhu oblikovanja građevinske parcele
  2. za rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na izgrađenom zemljištu
  3. za rješenje o utvrđivanju zemljišta za redovnu upotrebu objekta
  4. za rješenje o ustanovljenju prava služnosti
  5. za rješenje o utvrđivanju javnog interesa
  6. za rješenje o potpunoj eksproprijaciji
  7. za rješenje o nepotpunoj eksproprijaciji

 

100 KM

100 KM
100 KM
100 KM
200 KM
300 KM
200 KM

Lice po čijem se zahtjevu donosi rješenje

OBLAST PROSTORNOG UREĐENJA

 

 

 

 

 

39

Za urbanističku saglasnost ili lokacijsku informaciju za izgradnju i dogradnju, promjenu namjene, rekonstrukciju i legalizaciju:
a) za stambene objekte:
b) za stambeno-poslovne objekte:
c) za objekte tipa kolektivnog stanovanja:
d) za poslovne objekte:
e) za benzinske pumpe:
f) za proizvodne objekte:
g) za poljoprivredne objekte:
h) za trafostanice, bazne stanice i antenske stubove:
i) za kablovske i nadzemne elektro i telefonske instalacije:
- do 500 m
- za svaki dodatni dužni metar
j) za vodovod, kanalizaciju, puteve, mostove i druge infrastrukturne objekte
k) za pomoćne objekte
l) za vikend objekte
m) za vanjsko uređenje
n) za reklamne panoe i montažne objekte tipa kiosk
- površine do 12 m2
- površine preko 12 m2150 KM
200 KM
400 KM
250 KM
400 KM
100 KM
60 KM
350 KM

500 KM
0,20 KM
300 KM
65 KM
180 KM
65 KM

35 KM
65 KM

Lice po čijem se zahtjevu donosi rješenje

 

40

Za odobrenje za izgradnju, dogradnju, promjenu namjene, rekonstrukciju i legalizaciju:
a) za stambeni objekt:
b) za stambeno-poslovni objekat:
c) za objekte kolektivnog tipa stanovanja:
d) za poslovne objekte:
e) za benzinske pumpe:
f) za proizvodne objekte:
g) za poljoprivredne objekte:
h) za trafostanice, bazne stanice i antenske stubove:
i) za kablovske i nadzemne elektro i telefonske instalacije
- do 500 m
- za svaki dodatni dužni metar
j) za vodovod i kanalizaciju, puteve, mostove i druge infrastrukturne objekte:
k) za pomoćne objekte
l) za vikend objekte
m) za vanjsko uređenje
n) za reklamne panoe  i montažne objekte tipa kiosk:


120 KM
160 KM
300 KM
200 KM
300 KM
150 KM
60 KM
350 KM

250 KM
0,20 KM
200 KM
65 KM
120 KM
65 KM
65 KM

Lice po čijem se zahtjevu donosi rješenje

 

41

Za rješenje o upotrebnoj dozvoli za izgrađenu građevinu, odnosno radove, taksa se plaća prema građevinskoj vrijednosti
Napomena:
Taksa po ovom tarifnom broju ne može iznositi manje od 10 KM niti više od 300 KM.

0,5/1000 (promila)

Lice po čijem se zahtjevu donosi rješenje

 

42

Za ostale akte iz oblasti prostornog uređenja:
a) za izvode iz prostorno- planske dokumentacije
b)za stručno mišljenje na osnovu prostorno-planske dokumentacije
c)za uvjerenje da se objakat ne smatra bespravno izgrađenim
d) za ostala uvjerenja iz oblasti prostornog uređenja
e) izrada plana parcelacije:

 1. za jednu parcelu 
 2. za svaku narednu parcelu

f) ovjera elaborata o etažiranju
g) za produženje važnosti urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje


20 KM
100 KM
50 KM
20 KM


100 KM
50 KM

150 KM
40 KM

Lice po čijem se zahtjevu donosi rješenje

 

43

Prijava otpočinjanja radova

10 KM

Lice koje prijavljuje radove

XI OBLAST KOMUNALNIH DJELATNOSTI

 

 

 

 

 

44

Za zahtjev za izmjenu regulacije saobraćaja

30 KM

Lice koje podnosi zahtjev

 

45

Za usklađivanje i registraciju gradskih redova vožnje javnog prijevoza putnika:
a) za svaki predloženi polazak, odnosno za svaki predloženi povratak u starom redu vožnje
b) za svaki predloženi polazak, odnosno za svaki predloženi povratak u starom redu vožnje sa promjenom usljed više sile  
c) za svaki predloženi polazak, odnosno za svaki predloženi povratak u starom redu vožnje sa promjenom
d) za svaki predloženi polazak, odnosno za svaki predloženi povratak u novom redu vožnje
e) za rješenje o privremenoj obustavi javnog prijevoza putnika
f) za rješavanje prigovora na prijedloge redova vožnje podnesenih komisiji, te izdavanje rješenja po prigovoru.


60 KM
60 KM

80 KM

100 KM
50 KM
250 KM

Lice po čijem se zahtjevu vrši usklađivanje i registracija

 

46

Za izdavanje akata iz oblasti voda
a) za izdavanje prethodne vodne saglasnosti
b) za izdavanje vodne saglasnosti:

 1. pravnom licu
 2. fizičkom licu

c) za izdavanje vodne dozvole:

 1. pravnom licu
 2. fizičkom licu

d) za izdavanje mišljenja i saglasnosti za objekte koji mogu imati utjecaj na režim voda
e) za produženje roka važnosti prethodne vodne saglasnosti, vodne saglasnosti i vodne dozvole


30 KM


200 KM
75 KM200 KM
75 KM

30 KM
15 KM

Lice po čijem se zahtjevu vrši izdavanje saglasnosti
Odluka o dopunama Odluke o gradskim administrativnim taksama.pdf  Odluka o dopunama Odluke o gradskim administrativnim taksama

Odluka o gradskim administrativnim taksama.pdf  Odluka o gradskim administrativnim taksama

Odluka o komunalnim taksama.pdf  Odluka o komunalnim taksama

Zakljucak o utvrdjivanju vrijednosti obracunske jedinice - boda za obracun komunalne naknade za 2016. godinu
.pdf  Zaključak o utvrdjivanju vrijednosti obračunske jedinice - boda za obračun komunalne naknade za 2016. godinu